Soutěže

Pravidla soutěže
Březen 2020 · 
 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.
Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže
 
Pořadatelem, T&K Infiny s.r.o.,  Třanovice 1, 739 53,  Ičo: 07996225, Dič: CZ07996225 dále jen „Organizátor“.
Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.
 
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli či Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.
 
 
Výhry
Po skončení soutěže Pořadatel ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže vybere 1 výherce, který získá výhru.
 
Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže pomocí postu na stránkách fanpage a zaslanou soukromou zprávou.
Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.
 
Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo), a to prostřednictvím postu nebo komentáře nebo soukromé zprávy. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.
Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.
 
Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.
Pořadatel má oprávněný zájem získat zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 1 roku od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.
Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage na platformě Facebook.
Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage na platformě Facebook.
Závěrečná ujednání
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.